Nihon Rikagaku Industry Co.

[Kawasaki Factory]2-15-10 Kuji, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 213-0032 [Bibai Factory]3-2-10 Tomeinijo, Bibai-shi, Hokkaido 072-0804
Page principale > Liste des Craies > Tableau noir en ruban
Tableau noir en ruban
Tableau noir en ruban

 

   

CODE JAN REF ARTICLE NOM ARTICLE
4904085180717 STB-18-BK Tableau noir en ruban 18mm Noir
4904085180724 STB-18-GR Tableau noir en ruban 18mm Vert
4904085180731 STB-30-BK Tableau noir en ruban 30mm Noir
4904085180748 STB-30-GR Tableau noir en ruban 30mm Vert

Exemples d’utilisation


Tableau noir en ruban


Tableau noir en ruban